അപ്പോളോ സ്പെക്ട്ര

പരിചയം : വര്ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം
സ്പെഷ്യാലിറ്റി :
സ്ഥലം :
സമയക്രമീകരണം :

പരിചയം : വർഷങ്ങൾ
സ്പെഷ്യാലിറ്റി :
സ്ഥലം :
സമയക്രമീകരണം :
ഡോക്ടർ വിവരം

സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ

ഇഎൻടി, കൈലാഷ് കോളനി

യൂറോളജി, കൈലാഷ് കോളനി

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

യൂറോളജി, കൈലാഷ് കോളനി

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

ജനറൽ, ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, സി സ്കീം

ജനറൽ, ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, സി സ്കീം

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്,

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

ഒപ്താൽമോളജി, സദാശിവ് പേഠ്

കാൽമുട്ട് മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ, കരോൾ ബാഗ്

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, കൈലാഷ് കോളനി

യൂറോളജി, കൈലാഷ് കോളനി

യൂറോളജി, കൈലാഷ് കോളനി

ജനറൽ, ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, സി സ്കീം

ജനറൽ, ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, സി സ്കീം

യൂറോളജി, കൈലാഷ് കോളനി

വാസ്കുലർ സർജറി,

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

ENT, കരോൾ ബാഗ്

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, കോറമംഗല

,എംആർസി നഗർ

,

,

,

,കരോൾ ബാഗ്

,കരോൾ ബാഗ്

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

,

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, ടാർഡിയോ

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്,

,കരോൾ ബാഗ്

ഗൈനക്കോളജി, ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

,കരോൾ ബാഗ്

ജനറൽ, ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, സി സ്കീം

ജനറൽ, ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് ശസ്ത്രക്രിയ,

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്,

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

ENT,

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, കൈലാഷ് കോളനി

,

,

ഇൻ്റേണൽ മെഡിസിൻ, ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, കൈലാഷ് കോളനി

യൂറോളജി, കോറമംഗല

,കരോൾ ബാഗ്

,

യൂറോളജി, കൈലാഷ് കോളനി

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, ടാർഡിയോ

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

,

യൂറോളജി, കൈലാഷ് കോളനി

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, സദാശിവ് പേഠ്

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കരോൾ ബാഗ്

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

യൂറോളജി, കൈലാഷ് കോളനി

യൂറോളജി, കോറമംഗല

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

,

,കരോൾ ബാഗ്

,

കാൽമുട്ട് മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ, ടാർഡിയോ

യൂറോളജി, കരോൾ ബാഗ്

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്,

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, കൈലാഷ് കോളനി

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, കോറമംഗല

യൂറോളജി, സദാശിവ് പേഠ്

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

യൂറോളജി, കൈലാഷ് കോളനി

ജനറൽ, ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, സി സ്കീം

,കരോൾ ബാഗ്

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

ഒപ്താൽമോളജി, സദാശിവ് പേഠ്

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, ടാർഡിയോ

ജനറൽ, ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, സി സ്കീം

,

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

ഇൻ്റേണൽ മെഡിസിൻ, ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

,കരോൾ ബാഗ്

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കോറമംഗല

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

,

ENT, ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

,കരോൾ ബാഗ്

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

,കരോൾ ബാഗ്

ബാരിയാട്രിക് സർജറി, സദാശിവ് പേഠ്

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, സദാശിവ് പേഠ്

ജനറൽ, ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, സി സ്കീം

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

ഗൈനക്കോളജി, ടാർഡിയോ

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, കൈലാഷ് കോളനി

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, കോറമംഗല

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

,എംആർസി നഗർ

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കരോൾ ബാഗ്

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, കൈലാഷ് കോളനി

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

നട്ടെല്ല് ശസ്ത്രക്രിയ, ടാർഡിയോ

ഒപ്താൽമോളജി, സദാശിവ് പേഠ്

വാസ്കുലർ സർജറി, ടാർഡിയോ

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, കൈലാഷ് കോളനി

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്,

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കോറമംഗല

,കരോൾ ബാഗ്

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

,

,

,കരോൾ ബാഗ്

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കരോൾ ബാഗ്

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, ടാർഡിയോ

ബാരിയാട്രിക് സർജറി, സദാശിവ് പേഠ്

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

യൂറോളജി, കൈലാഷ് കോളനി

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

,

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, കൈലാഷ് കോളനി

ബാരിയാട്രിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

യൂറോളജി, കൈലാഷ് കോളനി

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, കൈലാഷ് കോളനി

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

ഇൻ്റേണൽ മെഡിസിൻ, ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

യൂറോളജി, കൈലാഷ് കോളനി

നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷ, ഞങ്ങളുടെ മുൻഗണന, എംആർസി നഗർ

നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷ, ഞങ്ങളുടെ മുൻഗണന, എംആർസി നഗർ

നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷ, ഞങ്ങളുടെ മുൻഗണന,

നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷ, ഞങ്ങളുടെ മുൻഗണന, കരോൾ ബാഗ്

നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷ, ഞങ്ങളുടെ മുൻഗണന, എംആർസി നഗർ

നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷ, ഞങ്ങളുടെ മുൻഗണന, കോറമംഗല

നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷ, ഞങ്ങളുടെ മുൻഗണന,

നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷ, ഞങ്ങളുടെ മുൻഗണന, എംആർസി നഗർ

നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷ, ഞങ്ങളുടെ മുൻഗണന,

നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷ, ഞങ്ങളുടെ മുൻഗണന, കോറമംഗല

നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷ, ഞങ്ങളുടെ മുൻഗണന, കൊണ്ടാപൂർ

,

നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷ, ഞങ്ങളുടെ മുൻഗണന, കൊണ്ടാപൂർ

,കരോൾ ബാഗ്

,ചെമ്പൂർ

,

,കരോൾ ബാഗ്

,

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, കരോൾ ബാഗ്

,സി സ്കീം

,കരോൾ ബാഗ്

നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷ, ഞങ്ങളുടെ മുൻഗണന,

നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷ, ഞങ്ങളുടെ മുൻഗണന, കോറമംഗല

,

,

നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷ, ഞങ്ങളുടെ മുൻഗണന,

,സി സ്കീം

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

,

,

,

,

,

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

,

,

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്,

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, കരോൾ ബാഗ്

,

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, കൈലാഷ് കോളനി

,

,കരോൾ ബാഗ്

,

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

,

,

,

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കരോൾ ബാഗ്

,കൊണ്ടപൂർ

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, കരോൾ ബാഗ്

,

നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷ, ഞങ്ങളുടെ മുൻഗണന, സി സ്കീം

നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷ, ഞങ്ങളുടെ മുൻഗണന,

നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷ, ഞങ്ങളുടെ മുൻഗണന,

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷ, ഞങ്ങളുടെ മുൻഗണന, കരോൾ ബാഗ്

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

,

,കൊണ്ടപൂർ

,

ഗൈനക്കോളജി,

,

,ചെമ്പൂർ

,താർഡിയോ

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

,

,താർഡിയോ

ബാരിയാട്രിക് സർജറി, കരോൾ ബാഗ്

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, കൈലാഷ് കോളനി

,

നട്ടെല്ല് ശസ്ത്രക്രിയ, കൈലാഷ് കോളനി

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

,

യൂറോളജി, കരോൾ ബാഗ്

ഗൈനക്കോളജി, കൈലാഷ് കോളനി

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്,

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

,താർഡിയോ

,കരോൾ ബാഗ്

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

,

നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷ, ഞങ്ങളുടെ മുൻഗണന,

ബാരിയാട്രിക് സർജറി, കരോൾ ബാഗ്

ബാരിയാട്രിക് സർജറി, കരോൾ ബാഗ്

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

ഗൈനക്കോളജി, കൈലാഷ് കോളനി

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

,കൈലാഷ് കോളനി

,

ബാരിയാട്രിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, ടാർഡിയോ

ENT, സദാശിവ് പേഠ്

,കരോൾ ബാഗ്

യൂറോളജി, ടാർഡിയോ

,

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

യൂറോളജി, കൈലാഷ് കോളനി

,

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

യൂറോളജി, കൈലാഷ് കോളനി

ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജി, കൈലാഷ് കോളനി

ജനറൽ, ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, സി സ്കീം

യൂറോളജി, കൈലാഷ് കോളനി

ബാരിയാട്രിക് സർജറി, സദാശിവ് പേഠ്

,

ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജി, ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

,

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

ബാരിയാട്രിക് സർജറി, സദാശിവ് പേഠ്

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

ജനറൽ, ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, സി സ്കീം

ഗൈനക്കോളജി,

,കരോൾ ബാഗ്

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

ബാരിയാട്രിക് സർജറി, സദാശിവ് പേഠ്

,കരോൾ ബാഗ്

ഗൈനക്കോളജി, കൈലാഷ് കോളനി

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, കരോൾ ബാഗ്

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

ഗൈനക്കോളജി, ടാർഡിയോ

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, ചുണ്ണി ഗഞ്ച്

,കരോൾ ബാഗ്

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, ടാർഡിയോ

,

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

,കരോൾ ബാഗ്

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, കോറമംഗല

ഗൈനക്കോളജി, കൈലാഷ് കോളനി

യൂറോളജി, കൈലാഷ് കോളനി

,

ജനറൽ, ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, സി സ്കീം

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കോറമംഗല

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

,കരോൾ ബാഗ്

ഗൈനക്കോളജി, അൽവാർപേട്ട്

,

,കരോൾ ബാഗ്

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, ടാർഡിയോ

,കരോൾ ബാഗ്

,

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

,കരോൾ ബാഗ്

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

നട്ടെല്ല് ശസ്ത്രക്രിയ, കോറമംഗല

ഗൈനക്കോളജി, കൈലാഷ് കോളനി

,

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

യൂറോളജി, കൈലാഷ് കോളനി

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കോറമംഗല

,കരോൾ ബാഗ്

യൂറോളജി, കൈലാഷ് കോളനി

,കരോൾ ബാഗ്

,ചെമ്പൂർ

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, കൈലാഷ് കോളനി

ബാരിയാട്രിക് സർജറി, സദാശിവ് പേഠ്

,

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

യൂറോളജി, സദാശിവ് പേഠ്

,

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

ജനറൽ, ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, സി സ്കീം

വാസ്കുലർ സർജറി, ടാർഡിയോ

ബാരിയാട്രിക് സർജറി, സദാശിവ് പേഠ്

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, കൈലാഷ് കോളനി

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, ടാർഡിയോ

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, കൈലാഷ് കോളനി

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, ടാർഡിയോ

,

യൂറോളജി, കൈലാഷ് കോളനി

യൂറോളജി, കൈലാഷ് കോളനി

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, കൈലാഷ് കോളനി

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, കൈലാഷ് കോളനി

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, കൈലാഷ് കോളനി

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

,കരോൾ ബാഗ്

ഇഎൻടി, ടാർഡിയോ

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

ഇഎൻടി, കോറമംഗല

,

ബാരിയാട്രിക് സർജറി, ടാർഡിയോ

ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി, കൈലാഷ് കോളനി

,കരോൾ ബാഗ്

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

ഗൈനക്കോളജി, കൈലാഷ് കോളനി

ENT, കൈലാഷ് കോളനി

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്, കോറമംഗല

മിസ്റ്റർ ലോകേഷ്

അപ്പോളോ സ്പെക്ട്ര ആശുപത്രികൾ, കോറമംഗല.

പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

എവിടെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്?

അപ്പോളോ സ്പെക്ട്ര ഹോസ്പിറ്റലിലെ പ്രാക്ടീസ്, -

എനിക്ക് എങ്ങനെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കാം?

വിളിച്ച് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കാം 1-860-500-2244 അല്ലെങ്കിൽ വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുകയോ ആശുപത്രിയിലേക്ക് നടക്കുകയോ ചെയ്യുക.

എന്തുകൊണ്ടാണ് രോഗികൾ സന്ദർശിക്കുന്നത്?

രോഗികൾ സന്ദർശിക്കുന്നതും മറ്റും...

ഒരു നിയമനം ബുക്ക് ചെയ്യുക

നിയമനംബുക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്