അപ്പോളോ സ്പെക്ട്ര
സന്തോഷമുള്ള രോഗികൾ

1600000 +

സന്തോഷമുള്ള രോഗികൾ
പ്രത്യേകതകൾ

2300 +

വിദഗ്ദ്ധർ
ആശുപത്രി എണ്ണം

17

ആശുപത്രികൾ
ലൊക്കേഷൻ

12

ലൊക്കേഷനുകൾ

ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർമാർ

അലി ഷെർ ഡോ
ഡോ. അലി ഷെർ..

എംബിബിഎസ്, എംഡി (ജനറൽ മി..

ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ..

10 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-കരോൾ ബാഗ്

മാൽവിക സഭർവാൾ ഡോ
ഡോ. മാളവിക സാബ്..

എംബിബിഎസ്, ഡിജിഒ..

പ്രസവചികിത്സയും ഗൈനയും..

38 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-കരോൾ ബാഗ്

നിത്യ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഡോ
ഡോ. നിത്യ സുബ്ര..

MBBS, DLO, DNB (ENT)..

ഇഎൻടി..

17 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-കരോൾ ബാഗ്

ഡോ.എസ്.കെ.പൊദ്ദാർ
ഡോ. എസ് കെ പൊദ്ദാർ..

MBBS,MS..

ജനറൽ സർജറി, ലാപ്..

26 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-ചിരാഗ് എൻക്ലേവ്

അനിൽ മാലിക് ഡോ
ഡോ. അനിൽ മാലിക്..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ്..

ജനറലും ലാപ്രോസ്കും..

40 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-ചിരാഗ് എൻക്ലേവ്

ഡോ. ശ്രീഷ് ദത്ത മിശ്ര
ഡോ. ശ്രീഷ് ദത്ത്..

MBBS, DO, DNB..

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്..

27 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-ചിരാഗ് എൻക്ലേവ്

വിജയന്ത് ഗോവിന്ദ് ഗുപ്ത ഡോ
ഡോ. വിജയന്ത് ഗോ..

MBBS,MS,Mch..

യൂറോളജി..

12+ വർഷത്തെ പരിചയം

ഡൽഹി-കരോൾ ബാഗ്

ഡോ. അനിൽ രഹെജ
ഡോ. അനിൽ റഹേജ..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ഓർത്തോ), എം...

ഓർത്തോപീഡിക് സർജൻ/..

22 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-കരോൾ ബാഗ്

ഡോ. അമീത് കിഷോർ
ഡോ. അമീത് കിഷോ..

MBBS, FRCS - ENT(ഗ്ലാ..

ഇഎൻടി, തല, കഴുത്ത് എസ്.

25 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-ചിരാഗ് എൻക്ലേവ്

ഡോ.എസ്.സി.കക്കർ
ഡോ. എസ്‌സി കക്കർ..

MBBS, MS (ENT), DLO,..

ഇഎൻടി, തല, കഴുത്ത് എസ്.

34 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-കരോൾ ബാഗ്

ഡോ. അൻഷുമാൻ അഗർവാൾ
ഡോ. അൻഷുമാൻ ആഗ്..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ജനറൽ സു..

യൂറോളജി..

29 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-ചിരാഗ് എൻക്ലേവ്

ഡോ. പ്രഖർ ഗുപ്ത
ഡോ. പ്രഖർ ഗുപ്..

MBBS, MS, FNB..

ജനറൽ സർജറി..

8 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-ചിരാഗ് എൻക്ലേവ്

ഡോ. രാജേന്ദർ കൗർ സഗ്ഗു
ഡോ. രാജേന്ദർ കാ..

എംഎസ് (ജനറൽ സർജറി)..

ജനറൽ സർജറി, ലാപ്..

13 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-കരോൾ ബാഗ്

ഡോ. മനീഷ് ഗുപ്ത
ഡോ. മനീഷ് ഗുപ്ത്..

MBBS, MS (ENT)..

ഇഎൻടി..

23 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-ചിരാഗ് എൻക്ലേവ്

ഡോ. ഹിതേഷ് ദാവർ
ഡോ. ഹിതേഷ് ദവ..

എംബിബിഎസ്, ഡിഎൻബി (ഓർത്തോ), എം.

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്..

15 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-ചിരാഗ് എൻക്ലേവ്

സന്ദീപ് ബാനർജി ഡോ
ഡോ. സന്ദീപ് ബനെ..

MBBS, DNB (ജനറൽ സർജ്..

ജനറൽ സർജറി, ലാപ്..

17 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-ചിരാഗ് എൻക്ലേവ്

അഭിഷേക് ജെയിൻ ഡോ
ഡോ. അഭിഷേക് ജാ..

എംബിബിഎസ്, ഡിഎൻബി..

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്..

8 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-ചിരാഗ് എൻക്ലേവ്

ഡോ.മിന്നി ജെയിൻ
ഡോ.മിന്നി ജെയിൻ..

എംബിബിഎസ്, എംഡി (സൈക്യാട്രി..

സൈക്യാട്രി..

9 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-ചിരാഗ് എൻക്ലേവ്

ഡോ. പങ്കജ് വലേച്ച
ഡോ. പങ്കജ് വാലെ..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ഓർത്തോ), ഫെ..

ഓർത്തോപീഡിക് സർജൻ/..

20 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-കരോൾ ബാഗ്

നയീം അഹമ്മദ് സിദ്ദിഖി ഡോ
ഡോ. നയീം അഹ്മ..

MBBS, DLO-MS, DNB..

ഇഎൻടി, തല, കഴുത്ത് എസ്.

14 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-ചിരാഗ് എൻക്ലേവ്

ഡോ. മോനാ ഖേര
Dr. Mona Khera..

MBBS, MS (Ob & Gynae..

പ്രസവചികിത്സയും ഗൈനയും..

47 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-കരോൾ ബാഗ്

അഭിഷേക് കുമാർ മിശ്ര
ഡോ. അഭിഷേക് കു..

M.Ch, MRCS, MS, MBBS..

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്..

15 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-ചിരാഗ് എൻക്ലേവ്

നവനീത് കൗർ ഡോ
ഡോ. നവനീത് കൗ..

എംബിബിഎസ്..

ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ..

16 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-ചിരാഗ് എൻക്ലേവ്

പ്രദീപ് കവത്ര ഡോ
ഡോ. പ്രദീപ് കാവ്..

എംബിബിഎസ്, എംഡി..

ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ..

32 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-ചിരാഗ് എൻക്ലേവ്

അരുഷ് സബർവാൾ ഡോ
ഡോ. ആരുഷ് സഭ..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ്..

ബാരിയാട്രിക് സർജറി..

13 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-കരോൾ ബാഗ്

പല്ലവി ഗാർഗ് ഡോ
ഡോ.പല്ലവി ഗാർ..

എംബിബിഎസ്, എംഡി (ജനറൽ മി..

ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജി..

17 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-ചിരാഗ് എൻക്ലേവ്

അലോക് അഗർവാൾ ഡോ
Dr. Alok Agarwa..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ജനറൽ സു..

ജനറൽ സർജറി..

31 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-കരോൾ ബാഗ്

അനാമിക സിംഗ് ഡോ
ഡോ. അനാമിക സിൻ..

BDS..

കോസ്മെറ്റിക് ഡെന്റിസ്ട്രി..

2 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-ചിരാഗ് എൻക്ലേവ്

ഡോ. വിനയ് സഭാർവാൾ
ഡോ. വിനയ് സഭ..

MBBS,MS (ജനറൽ സർ..

ജനറൽ സർജറി, ലാപ്..

39 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-കരോൾ ബാഗ്

ഗ aura രവ് ഖേര ഡോ
ഡോ. ഗൗരവ് ഖേർ..

എംബിബിഎസ്, ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഓർട്ട്..

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്..

20 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-കരോൾ ബാഗ്

ഡോ. രാജീവ് കപൂർ
ഡോ. രാജീവ് കാപ്പു..

എംബിബിഎസ്, എംഡി (ഏവിയേഷൻ എം..

ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ..

45 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-ചിരാഗ് എൻക്ലേവ്

ഡോ. സഞ്ജയ് ഗുഡ്വാനി
ഡോ. സഞ്ജയ് ഗുഡ്വ്..

MBBS, MS (ENT)..

ഇഎൻടി..

31 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-ചിരാഗ് എൻക്ലേവ്

ഡോ.ആർ.കെ.ത്രിവേദി
ഡോ.ആർ.കെ. ത്രിവേദി..

MBBS,MS (ENT)..

ഇഎൻടി, തല, കഴുത്ത് എസ്.

44 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-കരോൾ ബാഗ്

ഡോ. ഹർഷ് ഭാർഗവ
ഡോ. ഹർഷ് ഭാർഗ്..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ഓർത്തോപീഡി..

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്..

43 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-കരോൾ ബാഗ്

ഡോ. ശിവാനി സഭാർവാൾ
ഡോ. ശിവാനി സാബ്..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ്..

പ്രസവചികിത്സയും ഗൈനയും..

10 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-കരോൾ ബാഗ്

ഡോ. കപിൽ അഗർവാൾ
ഡോ. കപിൽ അഗ്രാവ്..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ജനറൽ..

ജനറൽ സർജറി, ലാപ്..

10 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-ചിരാഗ് എൻക്ലേവ്

ഡോ. നിപുൻ ബജാജ്
ഡോ. നിപുൺ ബജാജ്..

MBBS, DNB(ഓർത്തോ), FN..

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്..

10 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-ചിരാഗ് എൻക്ലേവ്

ഡോ. ചഞ്ചൽ പാൽ
ഡോ. ചഞ്ചൽ പാ..

MBBS, MS (ENT)..

ഇഎൻടി..

40 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-ചിരാഗ് എൻക്ലേവ്

ഡോ. സൗരഭ് ബൻസൽ
ഡോ. സൗരഭ് ബാൻ..

MBBS, DNB, FNB..

ജനറൽ സർജറി..

12 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-ചിരാഗ് എൻക്ലേവ്

കരൺ ഗോയൽ ഡോ
ഡോ. കരൺ ഗോയൽ..

MBBS, DNB, DrNB..

പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി..

14 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-ചിരാഗ് എൻക്ലേവ്

ജയ്‌സോം ചോപ്ര ഡോ
ഡോ. ജെയ്‌സോം ചോപ്പ്..

MBBS,MS,FRCS..

വാസ്കുലർ സർജറി..

38 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-ചിരാഗ് എൻക്ലേവ്

അമിത് ബൻസാൽ ഡോ
ഡോ. അമിത് ബൻസാൽ..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ജനറൽ സു..

യൂറോളജി..

13 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-കരോൾ ബാഗ്

ഡോ. പുഷ്പീന്ദർ ഖുറാന
ഡോ. പുഷ്പീന്ദർ..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ജനറൽ സു..

ജനറൽ സർജറി..

45 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-കരോൾ ബാഗ്

മന്ദീപ് സിംഗ് ഡോ
ഡോ. മൻദീപ് സിൻ..

MBBS, DNB (ഓർത്തോ)..

ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്..

24 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-കരോൾ ബാഗ്

ഡോ. സൗരഭ് ബൻസൽ
ഡോ. സൗരഭ് ബാൻ..

MBBS, DNB, FNB..

ജനറൽ സർജറി..

12 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-കരോൾ ബാഗ്

രാജീവ് നംഗിയ ഡോ
ഡോ. രാജീവ് നാങ്..

MBBS, MS (ENT)..

ഇഎൻടി, തല, കഴുത്ത് എസ്.

29 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-കരോൾ ബാഗ്

ഹീന കുട്യാർ ഡോ
ഡോ. ഹീന കുഡ്യാ..

MBBS, MS, DNB (പ്ലാസ്റ്റ്..

പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി..

15 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-ചിരാഗ് എൻക്ലേവ്

ഡോ. നബനിത ബാഗ്ചി ചാറ്റർജി
ഡോ. നബനിത ബാ..

MBBS, MS, DNB, FNB..

ജനറൽ സർജറി..

24 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-ചിരാഗ് എൻക്ലേവ്

ഡോ.സന്ദീപ് അറോറ
ഡോ. സന്ദീപ് ആരോ..

MBBS, MD (Dermatolog..

ഡെർമറ്റോളജി..

25 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-ചിരാഗ് എൻക്ലേവ്

ജയ്‌സോം ചോപ്ര ഡോ
ഡോ. ജെയ്‌സോം ചോപ്പ്..

MBBS,MS,FRCS..

വാസ്കുലർ സർജറി..

38 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഡൽഹി-കരോൾ ബാഗ്

ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർമാർ

അപ്പോളോ സ്പെക്ട്രയുടെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിലെ അപ്പോളോ സ്പെക്ട്രയിൽ മാത്രമായി നടത്തുന്ന വളരെ സവിശേഷവും അസാധാരണവുമായ ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, വിപുലമായ ശസ്ത്രക്രിയാ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ രോഗികൾ സംസാരിക്കുന്നു

ഞങ്ങളുടെ രോഗികൾ സംസാരിക്കുന്നു

ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗുകൾ

ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗുകൾ

കണ്പോളര് ശസ്ത്രക്രിയ
പൊതുവായ

കണ്പോളര് ശസ്ത്രക്രിയ

ബ്ലെഫറോപ്ലാസ്റ്റി, പലപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നത് കണ്പോളകളുടെ ശസ്ത്രക്രിയ, r

സ്തനതിന്റ വലിപ്പ വർദ്ധന
പൊതുവായ

സ്തനതിന്റ വലിപ്പ വർദ്ധന

വലിപ്പം കൂട്ടുകയും സ്ത്രീയുടെ സ്തനങ്ങളുടെ രൂപരേഖ മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു

നിങ്ങളുടെ മൂത്രസഞ്ചി ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള 10 നുറുങ്ങുകൾ
പൊതുവായ

നിങ്ങളുടെ മൂത്രസഞ്ചി ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള 10 നുറുങ്ങുകൾ

ആളുകൾ അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ സംസാരിക്കൂ മൂത്രാശയ ആരോഗ്യം, എന്നാൽ ഈവ്

അപ്പോളോ സ്പെക്ട്രയെക്കുറിച്ച്

ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന നിലയിൽ, അപ്പോളോ സ്പെക്ട്ര ഒരു വലിയ ആശുപത്രിയുടെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളോടും കൂടിയതും എന്നാൽ സൗഹൃദപരവും കൂടുതൽ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതുമായ സൌകര്യത്തിൽ വിദഗ്ധവും ഗുണനിലവാരമുള്ളതുമായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് നമ്മെ അദ്വിതീയമാക്കുന്നത്.

ബംഗളൂരു, ചെന്നൈ, ഡൽഹി, ഗുരുഗ്രാം, ഗ്വാളിയോർ, ഹൈദരാബാദ്, ജയ്പൂർ, കാൺപൂർ, മുംബൈ, നോയിഡ, പട്‌ന, പൂനെ എന്നീ 17 നഗരങ്ങളിലായി 12 കേന്ദ്രങ്ങൾ, മികച്ച ക്ലിനിക്കൽ ഫലങ്ങളോടെ 2,50,000-ത്തിലധികം വിജയകരമായ ശസ്ത്രക്രിയകളും 2,300-ലധികം പ്രമുഖ ഡോക്ടർമാരും. , അപ്പോളോ സ്പെക്ട്ര ആശുപത്രികൾ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളിൽ പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് തുടരുന്നു..

കൂടുതൽ വായിക്കുക..
പൂർത്തിയായി

നിങ്ങളുടെ പ്രവേശനം മുതൽ പുറത്തുകടക്കുന്നതിനുള്ള പൂർണ്ണമായ സഹായം

മുറിക്കൽ

നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ

കെയർ

വ്യക്തിഗത പരിചരണം

സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്

മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറിയിലെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്

ഡോക്ടറെ കുറിച്ച്

നമ്മുടെ നഗരങ്ങൾ

നിയമനംബുക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്