അപ്പോളോ സ്പെക്ട്ര
സന്തോഷമുള്ള രോഗികൾ

1600000 +

സന്തോഷമുള്ള രോഗികൾ
പ്രത്യേകതകൾ

2300 +

വിദഗ്ദ്ധർ
ആശുപത്രി എണ്ണം

17

ആശുപത്രികൾ
ലൊക്കേഷൻ

12

ലൊക്കേഷനുകൾ

ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർമാർ

ഡോ അനിമേഷ് ഉപാധ്യായ
ഡോ അനിമേഷ് ഉപാദ്..

എംബിബിഎസ്, ഡിഎൻബി..

ന്യൂറോളജിയും ന്യൂറോയും..

8 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗ്വാളിയോർ-വികാസ് നഗർ

മനോജ് കുമാർ ഡോ
ഡോ. മനോജ് കുമാർ..

എംബിബിഎസ്, പിജി ഡിപ്ലോമ,..

ജനറൽ മെഡിസിൻ..

32 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗ്വാളിയോർ-വികാസ് നഗർ

ജിതേന്ദ്ര രാജ്പുത് ഡോ
ഡോ. ജിതേന്ദ്ര റാ..

എംഡി, ഡിഎൻബി..

നെഫ്രോളജി..

4 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗ്വാളിയോർ-വികാസ് നഗർ

ഡോ. രചന ഡോഗ്ര
ഡോ. രചന ഡോഗ്ര..

MBBS, DGO, DNB..

പ്രസവചികിത്സയും ഗൈനയും..

10 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗ്വാളിയോർ-വികാസ് നഗർ

ഡോ. മാളവിക ബിജി
ഡോ. മാളവിക ബി..

എംബിബിഎസ്, ഡിഎൻബി..

പീഡിയാട്രിക്സും നിയോൺ..

5 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗ്വാളിയോർ-വികാസ് നഗർ

ഡോ. ചന്ദൻ സാഹു
ഡോ. ചന്ദൻ സാഹ്..

എംബിബിഎസ്, എംഡി (അനസ്തേഷ്യ..

ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ..

10 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗ്വാളിയോർ-വികാസ് നഗർ

രവീന്ദ്ര ബൻസാൽ ഡോ
ഡോ. രവീന്ദ്ര ബാ..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ്..

ഇഎൻടി, തല, കഴുത്ത് എസ്.

17 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗ്വാളിയോർ-വികാസ് നഗർ

വിനോദ് കുമാർ മുദ്ഗൽ ഡോ
ഡോ. വിനോദ് കുമാർ..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ജനറൽ എസ്‌യു..

ഓങ്കോളജി..

10 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗ്വാളിയോർ-വികാസ് നഗർ

ഡോ. പ്രഖർ ശുക്ല
ഡോ. പ്രഖർ ഷു..

MBBS, MD,FNB..

ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ..

4 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗ്വാളിയോർ-വികാസ് നഗർ

ഡോ. ഹിമാൻഷു കുഷ്വാ
ഡോ. ഹിമാൻഷു കു..

എംബിബിഎസ്, ഓർത്തോയിൽ ഡിപ്..

ഓർത്തോപീഡിക്‌സും ട്രാ..

5 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗ്വാളിയോർ-വികാസ് നഗർ

Dr. Rajveer Yadav
Dr. Rajveer Yad..

MDS..

ഡെന്റൽ ആൻഡ് മാക്സില്ലോഫ..

10 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗ്വാളിയോർ-വികാസ് നഗർ

വിജയ് ഗുപ്ത ഡോ
ഡോ. വിജയ് ഗുപ്ത..

MBBS, MD, DM..

പീഡിയാട്രിക്സും നിയോൺ..

13 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗ്വാളിയോർ-വികാസ് നഗർ

നവദീപ് ഡോ
ഡോ. നവദീപ്..

MBBS,MS,MCH..

പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി..

11 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗ്വാളിയോർ-വികാസ് നഗർ

ഡോ. പ്രവേഷ് ഗുപ്ത
ഡോ. പ്രവേഷ് ഗുപ്പ്..

MBBS,MS,Mch..

യൂറോളജി..

5 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗ്വാളിയോർ-വികാസ് നഗർ

അതുൽ ശർമ്മ ഡോ
ഡോ. അതുൽ ശർമ്മ..

MBBS, DNB (അനസ്തേഷ്യ..

ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ..

4 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗ്വാളിയോർ-വികാസ് നഗർ

ഡോ.ആബിദ് എസ്
ഡോ. ആബിദ് എസ്.

MBBS, FEM/MRCEM (UK)..

ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ/ഇന്റേൺ..

7 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗ്വാളിയോർ-വികാസ് നഗർ

അലോക് ദീക്ഷിത് ഡോ
ഡോ. അലോക് ദീക്ഷിത്..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ് (ജനറൽ സു..

ന്യൂറോളജിയും ന്യൂറോയും..

14 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗ്വാളിയോർ-വികാസ് നഗർ

ഡോ.ദേവാൻഷ് അറോറ
ഡോ. ദേവാൻഷ് ആരോ..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ്..

ജനറൽ സർജറി, ലാപ്..

4 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗ്വാളിയോർ-വികാസ് നഗർ

ഉജ്വൽ ശർമ്മ ഡോ
ഡോ. ഉജ്വൽ ഷാർ..

MBBS,DTCT(ചെസ്റ്റ് & ടിബി..

പൾമണോളജി..

4 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗ്വാളിയോർ-വികാസ് നഗർ

ഡോ.എൽ.എൻ.അറോറ
ഡോ. എൽഎൻ അറോറ..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ്..

ജനറൽ സർജറി, ലാപ്..

36 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗ്വാളിയോർ-വികാസ് നഗർ

ഡോ. രാം കൃഷ്ണ ഗുപ്ത
ഡോ. രാം കൃഷ്ണ..

MBBS,MS,Mch..

പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി..

8 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗ്വാളിയോർ-വികാസ് നഗർ

സുനിൽ ഗുപ്ത ഡോ
ഡോ. സുനിൽ ഗുപ്ത..

എംബിബിഎസ്, എംഎസ്..

ഇഎൻടി..

2 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗ്വാളിയോർ-വികാസ് നഗർ

അശോക് കുമാർ രജോറിയ ​​ഡോ
ഡോ. അശോക് കുമാർ..

എംബിബിഎസ്, എംഡി..

ഹെമറ്റോളജി..

6 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗ്വാളിയോർ-വികാസ് നഗർ

ഹർഷ് ഭട്ട് ഡോ
ഡോ. ഹർഷ് ഭട്ട്..

അനഇയിൽ എംബിബിഎസ്, ഡിപ്ലോമ..

ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ..

26 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗ്വാളിയോർ-വികാസ് നഗർ

ഡോ. അനുഗ്രഹ ദുബെ
ഡോ. അനുഗ്രഹ ദബ്..

എംബിബിഎസ്, എംഡി..

ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ..

9 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗ്വാളിയോർ-വികാസ് നഗർ

ഡോ സമീർ ഗുപ്ത
ഡോ സമീർ ഗുപ്ത..

MBBS,MS,MCH..

ജനറൽ സർജറി, ലാപ്..

11 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗ്വാളിയോർ-വികാസ് നഗർ

ആഭാസ് കുമാർ ഡോ
ഡോ. ആഭാസ് കുമാർ..

എംബിബിഎസ്, ഡിഎൻബി..

ന്യൂറോളജിയും ന്യൂറോയും..

7 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗ്വാളിയോർ-വികാസ് നഗർ

ഡോ.സഞ്ജയ് ബൻസാൽ
ഡോ.സഞ്ജയ് ബൻസ..

MBBS,MD,DNB ..

ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ..

24 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗ്വാളിയോർ-വികാസ് നഗർ

ഡോ. മനീഷ് ഗുപ്ത
ഡോ. മനീഷ് ഗുപ്ത്..

എംഡി, ഡിഎം (നെഫ്രോളജി)..

നെഫ്രോളജി..

13 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗ്വാളിയോർ-വികാസ് നഗർ

അഭിഷേക് ശർമ്മ ഡോ
ഡോ. അഭിഷേക് ഷ്..

MBBS, MD, DNB കാർഡിയോ..

കാർഡിയോളജി..

2 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗ്വാളിയോർ-വികാസ് നഗർ

ഗോകരൻ മാഞ്ചി ഡോ
ഡോ. ഗോകരൻ മാൻ..

MBBS, MS, FMAS, FIAG..

ജനറൽ സർജറി, ലാപ്..

15 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗ്വാളിയോർ-വികാസ് നഗർ

സ്വാതി അഗർവാൾ ഡോ
ഡോ. സ്വാതി അഗ്രാവ്..

എംഡി (ഗൈനക്കോളജി)..

പ്രസവചികിത്സയും ഗൈനയും..

15 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗ്വാളിയോർ-വികാസ് നഗർ

രവിശങ്കർ ഡാൽമിയ ഡോ
ഡോ. രവി ശങ്കെ..

എംബിബിഎസ്, എംഡി, ഡിഎം (കാർഡി..

കാർഡിയോളജി..

20 വർഷത്തെ അനുഭവം

ഗ്വാളിയോർ-വികാസ് നഗർ

മോഹിത് മോഗെ ഡോ
ഡോ. മോഹിത് മോഗെ..

എംബിബിഎസ്, എംഡി..

സൈക്യാട്രി..

1+ വർഷത്തെ പരിചയം

ഗ്വാളിയോർ-വികാസ് നഗർ

ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർമാർ

അപ്പോളോ സ്പെക്ട്രയുടെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിലെ അപ്പോളോ സ്പെക്ട്രയിൽ മാത്രമായി നടത്തുന്ന വളരെ സവിശേഷവും അസാധാരണവുമായ ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, വിപുലമായ ശസ്ത്രക്രിയാ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ രോഗികൾ സംസാരിക്കുന്നു

ഞങ്ങളുടെ രോഗികൾ സംസാരിക്കുന്നു

ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗുകൾ

ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗുകൾ

കണ്പോളര് ശസ്ത്രക്രിയ
പൊതുവായ

കണ്പോളര് ശസ്ത്രക്രിയ

ബ്ലെഫറോപ്ലാസ്റ്റി, പലപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നത് കണ്പോളകളുടെ ശസ്ത്രക്രിയ, r

സ്തനതിന്റ വലിപ്പ വർദ്ധന
പൊതുവായ

സ്തനതിന്റ വലിപ്പ വർദ്ധന

വലിപ്പം കൂട്ടുകയും സ്ത്രീയുടെ സ്തനങ്ങളുടെ രൂപരേഖ മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു

നിങ്ങളുടെ മൂത്രസഞ്ചി ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള 10 നുറുങ്ങുകൾ
പൊതുവായ

നിങ്ങളുടെ മൂത്രസഞ്ചി ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള 10 നുറുങ്ങുകൾ

ആളുകൾ അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ സംസാരിക്കൂ മൂത്രാശയ ആരോഗ്യം, എന്നാൽ ഈവ്

അപ്പോളോ സ്പെക്ട്രയെക്കുറിച്ച്

ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന നിലയിൽ, അപ്പോളോ സ്പെക്ട്ര ഒരു വലിയ ആശുപത്രിയുടെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളോടും കൂടിയതും എന്നാൽ സൗഹൃദപരവും കൂടുതൽ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതുമായ സൌകര്യത്തിൽ വിദഗ്ധവും ഗുണനിലവാരമുള്ളതുമായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് നമ്മെ അദ്വിതീയമാക്കുന്നത്.

ബംഗളൂരു, ചെന്നൈ, ഡൽഹി, ഗുരുഗ്രാം, ഗ്വാളിയോർ, ഹൈദരാബാദ്, ജയ്പൂർ, കാൺപൂർ, മുംബൈ, നോയിഡ, പട്‌ന, പൂനെ എന്നീ 17 നഗരങ്ങളിലായി 12 കേന്ദ്രങ്ങൾ, മികച്ച ക്ലിനിക്കൽ ഫലങ്ങളോടെ 2,50,000-ത്തിലധികം വിജയകരമായ ശസ്ത്രക്രിയകളും 2,300-ലധികം പ്രമുഖ ഡോക്ടർമാരും. , അപ്പോളോ സ്പെക്ട്ര ആശുപത്രികൾ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളിൽ പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് തുടരുന്നു..

കൂടുതൽ വായിക്കുക..
പൂർത്തിയായി

നിങ്ങളുടെ പ്രവേശനം മുതൽ പുറത്തുകടക്കുന്നതിനുള്ള പൂർണ്ണമായ സഹായം

മുറിക്കൽ

നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ

കെയർ

വ്യക്തിഗത പരിചരണം

സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്

മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറിയിലെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്

ഡോക്ടറെ കുറിച്ച്

നമ്മുടെ നഗരങ്ങൾ

നിയമനംബുക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്